Dẫn đầu
Quy mô
Thực hiện
Tài năng

CÔNG TY TÀI NGUYÊN TRONG KHU VỰC
KINH TẾ TƯ NHÂN
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Mỏ Vonfram lớn nhất thế giới