QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Tăng trưởng bền vững
với tính minh bạch

Công bố thông tin
Công bố thông tin từ Masan Group dành cho các cổ đông, các nhà đầu tư tiềm năng và các nhà phân tích tài chính bao gồm các thông báo về lãi suất cho các kỳ trả lãi, thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho các kỳ trả lãi, các nghị quyết của hội đồng quản trị về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu,…
09/04/2024
VSD điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của mã MSN từ 49% xuống 46,326% hiệu lực từ 08.04.2024
Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
04/04/2024
Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
04/04/2024
Tờ trình niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng
04/04/2024
Tờ trình phương án phát hành cổ phần mới và sử dụng vốn
04/04/2024
Tờ trình phát hành cổ phần theo chương trình ESOP 2024
04/04/2024
Tờ trình thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024
04/04/2024
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
04/04/2024
Tờ trình chia cổ tức năm 2023
04/04/2024
Tờ trình kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024
04/04/2024
Báo cáo của thành viên độc lập BOD
04/04/2024
Báo cáo của HĐQT
04/04/2024
Phiếu biểu quyết số 2
04/04/2024
Phiếu biểu quyết số 1
04/04/2024
Mẫu Sơ yếu lý lịch
04/04/2024
Mẫu Đơn ứng cử
04/04/2024
Mẫu Đơn đề cử
04/04/2024
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
04/04/2024
Mẫu Giấy ủy quyền
04/04/2024
Nguyên tắc làm việc của ĐHĐCĐ
04/04/2024
Chương trình họp ĐHĐCĐ
04/04/2024
Thông báo họp ĐHĐCĐ
Tải thêm...
29/12/2023
Thông báo thay đổi nhân sự
18/12/2023
Quyết định hủy niêm yết trái phiếu do đáo hạn đối với trái phiếu MSN121013, MSN121014, và MSN121015
06/12/2023
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả lãi kì 6 của Trái phiếu MSN121013, MSN121014 và MSN121015
Tải thêm...
06/01/2023
Thông báo lãi suất cho kỳ trả lãi kỳ 05 của mã trái phiếu MSN121013,121014,121015
23/12/2022
CBTT NQ phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu
20/12/2022
CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
Tải thêm...
30/12/2021
Nghị quyết HĐQT số 642/2021/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 phê duyệt sắp xếp sở hữu trong The CrownX
24/12/2021
Dự thảo NQ ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phần mới từ vốn chủ sở hữu và giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
24/12/2021
Phiếu lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc phát hành cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và giới hạn sở hữu nước ngoài
Tải thêm...
18/12/2020
Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 3
18/12/2020
Hướng dẫn thủ tục nhận cổ tức năm 2019
15/12/2020
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 2
Tải thêm...
01/01/2020
Nghị quyết HĐQT số 318/2019/NQ-HĐQT ngày 31/12/2019
24/12/2019
Masan Consumer đề nghị chào mua đến 60% cổ phần Công ty Cổ phần Bột giặt Net
20/12/2019
Nghị quyết HĐQT số 306/2019/NQ-HĐQT ngày 20/12/2019 về tăng vốn góp trong Công ty TNHH Tầm nhìn Masan
Tải thêm...
26/12/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Masan
26/12/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương
23/12/2018
Khai trương Tổ hợp Chế biến Thịt Hà Nam và ra mắt sản phẩm thịt mát Meat Deli
Tải thêm...
28/12/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB Penm III Germany GMBH & Co. KG
28/12/2017
Bản Cáo Bạch liên quan đến trái phiếu do Công ty phát hành (MSN102019)
28/12/2017
Niêm yết trái phiếu do Công ty phát hành (MSN102019) tại HOSE
Tải thêm...
01/03/2017
Doing well by doing good
25/01/2017
Báo cáo quản trị năm 2016
29/12/2016
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
Tải thêm...
25/12/2015
NQ HĐQT MSN - Giao dịch MCH & Singha
25/12/2015
Masan và Singha thiết lập nền tảng chung trên thị trường ASEAN với 250 triệu người tiêu dùng
03/11/2015
Công ty TNHH Một Thành viên Masan Beverage trở thành đối tác chiến lược của Công ty TNHH một thành viên nước khoáng và TMDV Quảng Ninh
Tải thêm...
30/12/2014
Masan Group tiếp tục phát triển và đầu tư vào tiềm năng tiêu dùng Việt Nam bằng cách củng cố Masan Consumer Holdings
30/12/2014
NQ HĐQT - Giao dịch Masan Brewery
30/12/2014
NQ HĐQT - Giao dịch Masan Agri
Tải thêm...
13/12/2013
Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
05/12/2013
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 14
29/11/2013
NQ HĐQT 29/11/2013 - Tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Tư vấn Hoa Bằng Lăng
Tải thêm...
09/11/2012
NQ HĐQT - Mua cổ phần MSC
02/10/2012
Masan Consumer Mua Lại 40% Cổ Phần của Proconco
02/10/2012
NQ HĐQT - Chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty Hoa Mười Giờ
Tải thêm...
30/11/2011
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
21/11/2011
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28/10/2011
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
Tải thêm...
13/10/2010
Công bố thông tin phát hành cổ phần riêng lẻ
18/11/2009
Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị
18/11/2009
Thông báo ngày chốt sổ Cổ đông
Thông tin tài chính
Thông tin tài chính của Masan Group bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính quý. Mục này cung cấp thông tin toàn diện về tình hình tài chính của Masan cho các đối tác và nhà đầu tư. Cùng với sự tăng trưởng bền vững từ các mảng kinh doanh, cổ phiếu Masan Group (MSN) luôn nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Cổ phiếu Masan Group (MSN) nằm trong nhóm 30 cổ phiếu có giá trị vốn hoá thị trường cũng như thanh khoản cao nhất.
30/01/2024
Công bố thông tin lợi nhuận MSN FY2023
30/10/2023
Công bố thông tin lợi nhuận quý 3/2023
28/07/2023
Công bố thông tin lợi nhuận MSN 1H2023
28/04/2023
Công bố thông tin lợi nhuận MSN Quý 1/2023
Tải thêm...
28/10/2022
Công bố thông tin lợi nhuận MSN 9M2022
29/07/2022
Công bố thông tin lợi nhuận 1H2022
28/04/2022
Công bố thông tin lợi nhuận MSN Quý 1/2022
Tải thêm...
28/10/2021
Công bố thông tin lợi nhuận 9M2021
30/07/2021
Công bố thông tin lợi nhuận 1H2021
29/04/2021
Công bố thông tin lợi nhuận Q1-2021
29/01/2021
Công bố thông tin lợi nhuận Q4-2020
30/10/2020
Công bố thông tin lợi nhuận Q3-2020
30/07/2020
Công bố thông tin lợi nhuận Q2-2020
Tải thêm...
30/10/2019
Công bố thông tin lợi nhuận Q3-2019
30/07/2019
Công bố thông tin lợi nhuận Q2-2019
23/04/2019
Công bố thông tin lợi nhuận Q1-2019
29/10/2018
Công bố thông tin lợi nhuận Q3-2018
25/07/2018
Công bố thông tin lợi nhuận Q2-2018
24/04/2018
Công bố thông tin lợi nhuận Q1-2018
Tải thêm...
30/10/2017
Công bố thông tin lợi nhuận Q3-2017
28/07/2017
Công bố thông tin lợi nhuận Q2-2017
28/04/2017
Công bố thông tin lợi nhuận 1Q-2017
02/02/2017
Công bố thông tin lợi nhuận 4Q-2016
28/10/2016
Công bố thông tin lợi nhuận 3Q-2016
29/07/2016
Công bố thông tin lợi nhuận 1H-2016
Tải thêm...
02/02/2016
Công bố thông tin lợi nhuận Q4-2015
13/11/2015
Công bố thông tin lợi nhuận Q3-2015
14/08/2015
Công bố thông tin lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2015
Tải thêm...
13/02/2015
Công bố thông tin lợi nhuận Q4-2014
15/11/2014
Công bố thông tin lợi nhuận Q3-2014
14/08/2014
Công bố thông tin lợi nhuận Q2-2014
Tải thêm...
14/02/2014
Công bố thông tin lợi nhuận Q4-2013
14/11/2013
Công bố thông tin lợi nhuận Q3-2013
14/08/2013
Công bố thông tin lợi nhuận Q2-2013
Tải thêm...
07/02/2013
Công bố thông tin lợi nhuận Q4-2012
08/03/2024
Báo cáo tài chính năm 2023 (hợp nhất) được kiểm toán
08/03/2024
Báo cáo tài chính năm 2023 (riêng lẻ) được kiểm toán
01/03/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 (hợp nhất) được kiểm toán
01/03/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 (riêng lẻ) được kiểm toán
18/03/2022
Báo cáo tài chính năm 2021(hợp nhất) được kiểm toán
18/03/2022
Báo cáo tài chính năm 2021(riêng lẻ) được kiểm toán
11/03/2021
Báo cáo tài chính năm 2020 (hợp nhất) được kiểm toán
11/03/2021
Báo cáo tài chính năm 2020 (riêng lẻ) được kiểm toán
30/03/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 (hợp nhất) được kiểm toán
30/03/2020
Báo cáo tài chính năm 2019 (riêng lẻ) được kiểm toán
15/03/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 (hợp nhất) được kiểm toán
15/03/2019
Báo cáo tài chính năm 2018 (riêng lẻ) được kiểm toán
16/03/2018
Báo cáo tài chính năm 2017 (hợp nhất) được kiểm toán
16/03/2018
Báo cáo tài chính năm 2017 (riêng lẻ) được kiểm toán
24/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 (hợp nhất) được kiểm toán
24/03/2017
Báo cáo tài chính năm 2016 (riêng lẻ) được kiểm toán
17/03/2016
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Masan Group
31/03/2015
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Masan Group
31/03/2014
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 của Masan Group
31/03/2013
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Masan Group
22/11/2011
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 của Masan Group
31/08/2011
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 của Masan Group
31/08/2011
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 của Masan Group
30/01/2024
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q4.2023
30/01/2024
Báo cáo tài chính riêng lẻ chưa kiểm toán Q4.2023
30/10/2023
Báo cáo tài chính riêng lẻ chưa kiểm toán Q3.2023
30/10/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3.2023
09/08/2023
Báo cáo tài chính bán niên 2023 riêng lẻ được soát xét
Tải thêm...
28/10/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3-2022
28/10/2022
Báo cáo tài chính riêng lẻ chưa kiểm toán Q3-2022
19/08/2022
Báo cáo tài chính bán niên 2022 hợp nhất được soát xét
Tải thêm...
28/10/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3-2021
28/10/2021
Báo cáo tài chính riêng lẻ chưa kiểm toán Q3-2021
20/08/2021
Báo cáo tài chính bán niên 2021 hợp nhất được soát xét
Tải thêm...
30/10/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3-2020
30/10/2020
Báo cáo tài chính riêng lẻ chưa kiểm toán Q3-2020
14/08/2020
Báo cáo tài chính bán niên 2020 hợp nhất được soát xét
Tải thêm...
30/10/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3-2019
30/10/2019
Báo cáo tài chính riêng lẻ chưa kiểm toán Q3-2019
16/08/2019
Báo cáo tài chính bán niên 2019 hợp nhất được soát xét
Tải thêm...
29/10/2018
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3-2018
29/10/2018
Báo cáo tài chính riêng lẻ chưa kiểm toán Q3-2018
10/08/2018
Báo cáo tài chính bán niên 2018 hợp nhất được soát xét
Tải thêm...
30/10/2017
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3-2017
30/10/2017
Báo cáo tài chính riêng lẻ chưa kiểm toán Q3-2017
18/08/2017
Báo cáo tài chính bán niên 2017 hợp nhất được soát xét
Tải thêm...
30/09/2016
Báo cáo tài chính riêng lẻ chưa kiểm toán Q3-2016
30/09/2016
Báo cáo tài chính hợp nhất chưa kiểm toán Q3-2016
27/08/2016
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016
Tải thêm...
13/11/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3-2015
28/08/2015
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2015
14/08/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q2-2015
Tải thêm...
13/02/2015
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4-2014
14/11/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3-2014
04/09/2014
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014
Tải thêm...
14/02/2014
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4-2013
14/11/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3-2013
29/08/2013
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2013
Tải thêm...
07/02/2013
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4-2012
19/10/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3-2012
20/08/2012
Báo cáo tài chính soát xét MSN 6 tháng đầu năm 2012
Tải thêm...
08/02/2012
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4-2011
26/10/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q3-2011
30/08/2011
Báo cáo tài chính soát xét MSN 6 tháng đầu năm 2011
Tải thêm...
31/08/2011
Báo cáo tài chính soát xét MSN 6 tháng đầu năm 2010
30/08/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q1-2010
15/08/2011
Báo cáo tài chính chưa kiểm toán Q4-2010
Tải thêm...
Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên bao gồm câu chuyện của Masan Group, báo cáo phát triển bền vững, báo cáo của Ban Điều hành, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thông tin chung về công ty.
28/03/2024
Báo cáo Thường niên 2023
24/03/2023
Báo cáo Thường niên 2022
07/04/2022
Báo cáo Thường niên 2021
29/03/2021
Báo cáo thường niên 2020
17/04/2020
Báo cáo thường niên 2019
04/04/2019
Báo cáo thường niên 2018
05/04/2018
Báo cáo thường niên 2017
13/04/2017
Báo cáo thường niên 2016
04/04/2016
Báo cáo thường niên 2015
20/04/2015
Báo cáo thường niên 2014
21/04/2014
Báo cáo thường niên 2013
19/04/2013
Báo cáo thường niên 2012
20/04/2012
Báo cáo thường niên 2011
20/04/2011
Báo cáo thường niên 2010
20/04/2010
Báo cáo thường niên 2009
Báo cáo nghiên cứu
Các tổ chức tài chính hàng đầu, bao gồm UBS, HSBC Global Research, SSI, KIS, Viet Capital Securities, v.v., cung cấp các báo cáo nghiên cứu toàn diện về giá cổ phiếu của Masan Group, các khuyến nghị và định giá kỹ lưỡng, cũng như giá mục tiêu cổ phiếu của Masan Group, cung cấp cho nhà đầu tư và cổ đông những hiểu biết quan trọng về tình hình hoạt động, triển vọng tăng trưởng của Masan
22/02/2022
MSN FY2021 Results Update by Mirae Asset VN
10/02/2022
MSN FY2021 Results Update by VCSC
10/02/2022
MSN FY2021 Results Update by UBS
Tải thêm...
09/12/2021
Viet Capital Securities
18/08/2021
Viet Capital Securities
12/08/2021
Bao Viet Securities
Tải thêm...
02/04/2019
EFG Hermes
22/03/2019
Credit Suisse
07/12/2018
SSI Securities - Trang Pham
22/11/2018
Credit Suisse
22/11/2018
Viet Capital Securities - Phap Dung
Tải thêm...
Tài liệu doanh nghiệp
Các tài liệu Công ty bao gồm các giấy tờ pháp lý quan trọng như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ sửa đổi, quy chế làm việc của ủy ban kiểm toán chi phối hoạt động công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định và pháp luật có liên quan, và bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Đồng thời giúp các nhà đầu tư củng cố quyết định đầu tư cổ phiếu của Masan Group.
30/08/2023
Điều lệ sửa đổi ngày 30/08/2023
20/07/2023
Điều lệ sửa đổi ngày 19/07/2023
15/06/2022
Điều lệ sửa đổi ngày 15/6/2022
22/04/2022
Điều lệ sửa đổi ngày 22/4/2022
07/01/2022
Điều lệ sửa đổi ngày 7/1/2022
21/06/2021
GCN ĐKDN sửa đổi lần thứ 26
14/06/2021
Điều lệ sửa đổi lần 1 ngày 14/06/2021
13/04/2021
Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
Tải thêm...
08/09/2020
GCN ĐKDN sửa đổi lần 25
28/08/2020
Điều lệ sửa đổi ngày 28/8/2020 (bản hợp nhất)
19/07/2019
GCN DKDN thay đổi lần thứ 23 ngày 17/07/2019
05/07/2019
Điều lệ sửa đổi ngày 5 tháng 7 năm 2019 (bản hợp nhất)
15/06/2018
Điều lệ và các bản sửa đổi ngày 15 tháng 6 năm 2018 (bảng tổng hợp)
24/04/2018
Điều lệ và các bản sửa đổi ngày 24 tháng 4 năm 2018 (bảng tổng hợp)
24/04/2018
Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 24 tháng 4 năm 2018
21/08/2017
Điều lệ và các bản sửa đổi (bảng tổng hợp)
21/08/2017
Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần 9
14/02/2017
Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần 8
28/12/2016
Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần 7
21/06/2016
Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần 6
01/04/2016
Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần 5
21/07/2015
Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần 4
20/07/2015
Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần 3
27/04/2015
Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần 2
20/08/2014
Phụ lục sửa đổi Điều lệ lần 1
20/08/2014
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 15
31/05/2014
Rà soát chiến lược bởi Hội đồng Quản trị
Tải thêm...
04/12/2013
Điều lệ sửa đổi lần thứ 7
04/12/2013
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi lần thứ 14
14/06/2013
Điều lệ sửa đổi lần thứ 6
20/07/2012
Điều lệ sửa đổi lần thứ 5
25/04/2012
Điều lệ sửa đổi lần thứ 4
02/04/2012
Điều lệ Công ty
Tải thêm...